Informatie over tijd en datum

Tijd is een opeenvolging van tijdstippen of momenten. Dat wil zeggen: er vindt een gebeurtenis plaats, en na deze gebeurtenis volgt een andere. Tussen deze gebeurtenissen zit een bepaalde duur: de tijdsduur; de verstreken tijd. Deze tijd is te meten met een klok of een stopwatch. De gemeten tijdsduur kan worden uitgedrukt in de internationaal vastgelegde standaardeenheid van tijd: de seconde. Tijd kan ook worden uitgedrukt in minuten, uur, dagen, maanden, jaren, eeuwen, enzovoorts.

De notatie van tijd geschiedt internationaal in de vorm uur:minuten:seconden (hh:mm:ss). In Nederland noteren we de tijd volgens de 24-uursnotatie. Dat wil zeggen dat we na het middaguur de uren doortellen, in tegenstelling tot de Engelse notatie, waar veelal de 12-uursnotatie gebruikt wordt. Bij deze laatste notatie noteert men de tijden als ‘voor de middag’ (am) of ‘na de middag’ (pm). 20:00 uur in de 24-uursnotatie komt dus overeen met 8:00 pm in de 12-uursnotatie.

Een jaar, zoals wij dat kennen, bevat 365 (of bij een schrikkeljaar: 366) dagen. Deze dagen zijn verdeeld in 52 of 53 weken, of 12 maanden. Een week bevat altijd 7 dagen, terwijl een maand 28 tot 31 dagen kan bevatten. Wanneer men spreekt over een bepaalde datum, dan heeft men het over een bepaalde dag, in één van de twaalf maanden van het aangegeven jaar. Het jaar is afhankelijk van de gebruikte jaartelling. Internationaal wordt de christelijke jaartelling het meest gebruikt, maar bijvoorbeeld de Joodse en de Islamitische jaartelling zijn ook nog steeds in gebruik.

De aanduiding van de datum is in Nederland: nummer van de dag van de maand, gevolgd door de naam van de maand, gevolgd door eventueel het jaartal. Een variatie op deze aanduiding wordt ook vaak gebruikt, namelijk de aanduiding met uitsluitend cijfers. In Nederland wordt hiervoor de volgorde dag-maand-jaar gebruikt. Onder andere in de Verenigde Staten is deze vorm van de notatie van de datum anders, want in dit land wordt de dag en de maand omgedraaid. Men gebruikt hier dus maand-dag-jaar om de datum kort weer te geven.